رزومه

لیست پروژه هاي تامین اقلام توسط شرکت اسپاك
طی دو سال گذشته

نوع اقلام خریداری شده شرکت خریدار نام پروژه ردیف
اقلام سیستم ارتینگ مهندسین مشاور ناموران ایستگاه تقویت فشار گاز اراك 1
اقلام سیستم صاعقه گیر الکترونیکی مهندسین مشاور ناموران ایستگاه تقویت فشار گاز اراك 2
Bulk material مهندسین مشاور ناموران ایستگاه تقویت فشار گاز اراك 3
اقلام سیستم ارتینگ شرکت صدرا فازهاي 4و 5 پارس جنوبی 4
اقلام سیستم ارتینگ مهندسین مشاور ناموران جمع آوري و تراکم گازهاي همراه رامشیر 5
MICC کابلهاي مهندسین مشاور ناموران جمع آوري و تراکم گازهاي همراه رامشیر 6
اقلام سیستم ارتینگ اجیپ ایران- ماشین سازي شمال پروژه دارخوئین 7
Bulk material اجیپ ایران- ماشین سازي شمال پروژه دارخوئین 8
اقلام سیستم ارتینگ PIDM.Co.- EIED پروژه منابع ذخیره پتروشیمی 9
اقلام سیستم ارتینگ مهندسین مشاور سازه پروژه پتروشیمی جم 10
اقلام سیستم ارتینگ مهندسین مشاور سازه پروژه پتروشیمی مارون 11
اقلام سیستم ارتینگ مهندسین مشاور سازه CO پروژه پتروشیمی 12
اقلام سیستم ارتینگ مهندسین مشاور سازه پروژه پتروشیمی لاله 13
اقلام سیستم ارتینگ مهندسین مشاور ایریتک پروژه مس سرچشمه 14
اقلام سیستم ارتینگ شرکت قائد بصیر پروژه پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان 15
Lightning اقلام سیستم شرکت قائد بصیر پروژه پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان 16
Lightning اقلام سیستم مهندسین مشاور انرشیمی پروژه پتروشیمی بیستون 17
اقلام سیستم ارتینگ مهندسین مشاور سازه عسلویه MD/HDPE پروژه 18
اقلام سیستم ارتینگ مهندسین مشاور سازه پروژه واحد نمکزدایی چشمه خوش 19
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت آریا پتروگاز پروژه چهار ایستگاه تقویت فشار گاز آذربایجان 20
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت مدیریت ساخت بویلرها سایت کازرون- مسبا 21
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت سیمان فارس و خوزستان کارخانه سیمان غرب 22
اقلام سیستم زمین شرکت هیربدان پالایشگاه گاز ایلام 23
اقلام سیستم زمین OEID شرکت واحد نمکزدایی گچساران 24
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر OEID شرکت واحد نمکزدایی نفت شهر 25
اقلام سیستم زمین شرکت نفت مناطق مرکزي واحد 100 پالایشگاه پارسیان 26
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سیري NGL 27
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت توسعه صنایع نفت و انرژي پایدار و پایدار غرب 28
اقلام سیستم زمین شرکت مهندسین مشاور سازه کرمانشاه HDPE 29
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت مهندسین مشاور ناموران پتروشیمی امیر کبیر 30
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت نفت مناطق مرکزي پروژه تنگ بیجار و کمانکوه 31
اقلام سیستم زمین شرکت ایریتک (فولاد اصفهان) Walking Bearn پروژه 32
اقلام سیستم زمین شرکت ناموران احداث واحدهاي تقطیر پالایشگاه لاوان 33
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت ناموران بندر امام – ماهشهر NF طرح 3 34
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت صدرا پتروشیمی تبریز 35
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت TGTU 36
اقلام سیستم زمین و صاعقه گیر شرکت الماتکو واحد نمکزدایی مسجد سلیمان 37
تامین و نصب اقلام سیستم ارتینگ و
صاعقه گیر
نفت مناطق مرکزي طرح میادین گازي تنگ بیجارو کمانکوه 38
تامین و نصب اقلام سیستم ارتینگ و
صاعقه گیر
فراب- ناردیس ایستگاه تقویت فشار گاز نار 39

منو فارسی