• سيتم زمين، سيستم حفاظت  بدنه خارجي ساختمان از صاعقه، سيستم حفاظت تجهيزات و سيستم هاي الكترونيكي در مقابل صاعقه و پيامدهاي آن (Surge Protection System)، انواع ارسترهاي حفاظتي، شيلدينگ و مقابله با تهديدات الكترومغناطيسي، آب بندي كابل و لوله از گذرگاه بين دو منطقهMulti Cable Transit و...

منو فارسی