شيلدينگ و مقابله با تهديدات الكترومغناطيسي

سيستم ها و ساختار هاي خاص و حياتي مانند نيروگاه هاي برق،بيمارستان ها،سايت هاي نظامي مراكز داده،فرستنده ها و گیرنده‌هاي راديو و تلويزيون، وسايل نقليه مانند اتومبيل ها، قطارها،كشتي ها، هواپيماها، سيستم هاي مخابراتي، تجهيزات كشف و استخراج نفت، گاز و مواد معدني و سايت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهی نيازمند بكارگيري ادوات و تجهيزات حساس الكتريكي، الكترونيكي و مخابراتي مي‌باشد. اين تجهيزات بايد از سازگاري الكترومغناطيسي(EMC) بالايي برحوردار باشند تا بتوانند در هنگام بروز تداخلات الكترومغناطيسي كه از منابع گوناگون مانند اثرات ثانويه صاعقه(LEMP)،پالس هاي الكترومغناطيسي با دامنه بلند،انفجارات اتمي در ارتفاعات بالا (HEMP) و تجهيزات ماكروويو توان بالا (HPM) منتشر مي شود به عملكرد عادي خودشان ادامه دهند.

خطرات و صدمات

تداخلات الكترومغناطيسي در اثر تشعشع ناخواسته امواج الكترومغناطيسي و يا در اثر ولتاژ و جريان هدايتي القاء شده بر روي خطوط ايجاد مي شوند.تداخلات توسط يك منبع تشعشع، توليد شده و از طريق يك محيط انتقال كه در حالت تشعشعي؛فضا و در حالت هدايتي؛هادي‌هاي فلزي مي باشد به يك تجهيز كه قرباني نام دارد منتقل مي شوند. تداخلات الكترومغناطيسي شكلي از انرژي الكترومغناطيسي است كه به طور نامطلوب بر عملكرد تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي اثر گذاشته و باعث پاسخ دهي ناصحيح اين تجهيزات و يا آسيب ديدگي موقتي و يا دائمي آن ها مي شود.تداخلات الكترومغناطيسي توسط منابع طبيعي اثرات ثانويه صاعقه،طوفان هاي خورشيدي،انفجارات هسته اي در ارتفاع بالا و پايين، پرتوهاي كيهاني و منابع ساخت دست بشر مثل بمب الكترومغناطيسي، پالس هاي الكترومغناطيسي با دامنه بلند و فرستنده هاي مایكروويو با توان بالا توليد مي شود.

 

 

راهكار هاي حفاظت در برابر تداخلات الكترومغناطيسي

تداخلات الكترومغناطيسي امواجي با دامنه ها و فركانس هاي متفاوت مي باشند كه با القاء ولتاژ و جريان هاي ناخواسته بر روي تجهيزات حساس باعث آسيب به آن ها مي گردند.

تنها روش حفاظت از اين تجهيزات شيلد كردن آن ها در برابر تداخلات الكترومغناطيسي مي باشد. ميزان تاثير را با پارامتر تاثير شيلد (Shielding effectiveness) مي سنجند.

ميزان كل تاثير شيلد (SE) در را SE=R+A+B مشخص شده است.در اين رابطه پارامتر A، R،B، به ترتيب معرف ميزان جذب موج ورودي توسط شيلد، مقدار بازتاب موج ورودی توسط شيلد،و ضريب تصحيح،مي باشند.

 مقداري از موج تابيده شده پس از برخورد به شيلد بازتاب شده،مقداري از آن توسط شيلد جذب و در نهايت مقداري از آن نيز وارد محيط دوم مي شود. هدف اين است كه تا حد امكان، كمترين ميزان موج برخوردي وارد محيط دوم شود.

از فلزات مي توان به عنوان صفحات شيلد در جلوگيري از ورود امواج الكترومغناطيسي استفاده كرد. با توجه به اين كه فلزات مختلف خواص الكتريكي متفاوتي دارند و نحوه عكس العمل آن ها در برابر اين امواج متفاوت خواهد بود. از اين رو انتخاب مناسب جنس شيلد در كاهش تداخلات الكترومغناطيسي تاثير فراواني دارد.

نحوه ی اجرا شیلد 

پس از انجام طراحی و انتخاب جنس و ضخامت مناسب به عنوان صفحات شیلد مهم ترین عامل در رسیدن به میزان تضعیف مورد نظر به خصوص در فرکانس های بالا نحوه اجرا می باشد وجود کوچکترین روزنه به ویژه در فراکانس های بالا باعث کاهش چشمگیر میزان تضعیف می شود که مطلوب طراحان نمی باشد به همین منظور در اجرای شیلد علاوه بر صفحات شیلد از واشر هایی با ابعاد و اشکال مختلف جهت درزگیری استفاده می شود. وجود این درزگیرها باعث می شود که پیوستگی صفحات شیلد حفظ شود. 

 

 

 

منو فارسی